Thực hiện Điều lệ của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), ngày 22/7/2015, VCCI đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành VCCI lần 2, khóa VI. Đây là cuộc họp có ý nghĩa quan trọng để hoàn thiện các quy chế hoạt động của Ban chấp hành, của Ban Kiểm tra VCCI.

Mở đầu Hội nghị, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc cho biết, VCCI vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu VCCI lần thứ VI và đi được nửa chặng đường kế hoạch công tác năm 2015. Trong bối cảnh, tình hình kinh tế trong nước và trên thế giới đã có những dấu hiệu phục hồi nhưng con đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, trở ngại; toàn Đảng toàn dân đang gấp rút hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2011 – 2015) hướng tới chào mừng Đại hội Đảng lần thứ 12… Cuộc họp Hội nghị BCH sẽ thảo luận và quyết nghị những vấn đề liên quan đến hoạt động của VCCI, tình hình kinh tế và hoạt động của các DN. Đồng thời, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ khó khăn cho các DN cũng như đóng góp cho các dự thảo, văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XII.

Các đại biểu tham gia thảo luận trong Hội nghị

Trong Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2015 của VCCI, Phó Chủ tịch VCCI Hoàng Quang Phòng nêu rõ, trong hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, VCCI đã tổ chức Lễ công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)  năm 2014, Lễ công bố kết quả Mei 2014, Báo cáo thường niên Doanh nghiệp Việt Nam 2014, Báo cáo Khảo sát “Động thái Doanh nghiệp Việt Nam 4 tháng đầu năm 2015…

“Lần đầu tiên, vai trò của VCCI trong tham gia xây dựng pháp luật được ghi nhận chính thức trong một đạo luật quan trọng là Luật Ban hành VBQPPL tại Điều 6, được Quốc hội thông qua ngày 22/6/2015”, ông Phòng nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, các hoạt động về vận động chính trị, tăng cường liên kết doanh nghiệp, mở rộng quan hệ hợp tác, đào tạo, xúc tiến thương mại, đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập quốc tế, công tác đại điện giới sử dụng lao động, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững… được đẩy mạnh và phát triển.   Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, báo cáo cho biết, VCCI sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai Nghị quyết 09/BCT-NQ, triển khai kế hoạch thực hiện chỉ thị 11/CT-TTg, Nghị quyết 19/NQ-CP… Đồng thời, tiếp tục xây dựng, góp ý chính sách pháp luật cải thiện môi trường kinh doanh.

Ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Thái Sơn – Ủy viên BCH VCCI khóa VI – cùng các đại biểu.

Ngoài ra, Hội nghị cũng hoàn thiện và thông qua các quy chế hoạt động của BCH, Ban Kiểm tra VCCI, kết luận về phương án tổ chức các Ủy ban, hội đồng, nhóm công tác của BCH. Đồng thời phân công trách nhiệm và phát huy vai trò của từng thành viên, nâng cao hiệu quả hoạt động của BCH VCCI trong thời gian tới.